พฤติกรรมและการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกในเขตเมืองและพื้นที่เกษตร