โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563