ผลการเสริมซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโด อะซิติกแอซิด ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรระยะรุ่น-ขุน

Publish Year National Journal 3
2022 exขวัญระวี สุขเจริญ, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมซีสทีอามีนไฮโดรคลอไรด์ กัวนิดิโนอะซิเตท และเมทไธโอนีนในอาหารสุกรขุน ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซาก", วารสารเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 439-447
2022 exกฤติยา ไวกุลเพ็ชร, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมซีสทีอามีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโนอะซิเตทในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกรระยะขุน", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1594-1605
2021 exกมลทิพย์ พูลทรัพย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมสารธรรมชาติที่ผลิตผ่าน Penergetic Technology ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในสุกรระยะขุน", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 109-118