“การนำเสนอต้นแบบระบบสารสนเทศ (Prototype) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะการตลาดดิจิทัลเพื่อการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ดาวล้อมเดือน จังหวัดสกลนคร