การศึกษาการปนเปื้อนและการควบคุมการแพร่กระจายของเชืื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากแหล่งกำเนิดนำเสียประเภทโรงพยาบาลและฟาร์มสุกร

Publish Year International Journal 6
2022 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChayanid Witthayaphirom, exChitsuphang Saengam, exKanchanarin Mahavee, "Reduction of antibiotic-resistant-E. coli, -K. pneumoniae, -A. baumannii inaged-sludge of membrane bioreactor treating hospital wastewater", Science of the Total Environment, ปีที่ 812, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 152470-1-9
2022 exอัจฉรา ดาวังปา, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Multidrug resistance problems targeting piglets and environmental health by Escherichia coli in intensive swine farms", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 123-133
2022 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุจิภัทร เดชศรีจันทร์, exน.ส.ชิดสุภางค์ แสงเอม, "Coliform Removal in Membrane Bioreactor and Disinfection during Hospital Wastewater Treatment", Journal of Engineering and Technological Sciences, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2022, หน้า 220401
2022 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉรา ดาวังปา, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exวัชรพงศ์ ศรีทัมพวา, exโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์, exByeonghua Jeon, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Environmental risk quotient of the antibiotic, phenotypic, and genotypic profiles for antibiotic resistance of Escherichia coli collected from manure and wastewater at swine farms in Prachinburi Province, Thailand", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 340-350
2021 exMs. Atchara Dawanpa, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Dr. Pongrama Ramasootra, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance ofEscherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swinefarms in central Thailand", Journal of Environmental Management, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 111659-1-12
2021 exSirinthrar Wandee, exRathborey Chan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Alteration of antibiotic-resistant phenotypes and minimal inhibitory concentration of Escherichia coli in pig farming: Comparison between closed and open farming systems", Science of The Total Environment, ปีที่ 781, ฉบับที่ 146743, สิงหาคม 2021