เครื่องเตรียมดินและปลูกกล้าข้อตาอ้อยเฉพาะแถว

Publish Year National Journal 1
2022 exฐากูร สระทองทิว, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องปลูกกล้าอ้อย", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022