การพัฒนากระบวนการผลิต 5-hydroxymethylfurfural จากน้ำตาลซูโครส ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง

Publish Year International Journal 4
2024 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKritsanalak Thongkan, exWatsamon Chuphueak, exNattee Akkarawatkhoosith, "Continuous production of 5-hydroxymethylfurfural A catalyst-free approach using non-toxic solvents for pharmaceutical applications", Chemical Engineering Journal Advances, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2022 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Process intensification for 5-hydroxymethylfurfural production from sucrose in a continuous fixed-bed reactor", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 312-323
2021 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNattee Akkarawatkhoosith, "Green synthesis of 5-hydroxymethylfurfural through non-catalytic conversion of glucose in a microreactor", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100141-1-8
2019 exChaloemkrit Sonsiam, exAmaraporn Kaewchada, exSupakrit Pumrod, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) from fructose over cation exchange resin in a continuous flow reactor", Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, ปีที่ 138, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 65-72