การศึกษาศักยภาพของฝายกักเก็บน้ำต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าและการกักเก็บคาร์บอนเพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ