การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 2
2023 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, inดร.มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม, อาจารย์, "Removal and reuse of phosphorus from aquaculture waterusing activated carbon-based CaO2 nanoparticles", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 102990-102990
2021 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsum", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 101861
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exชาญวิช อมาตยกุล , exเกศรัตน์ คำเสนาะ , exกัณฑิกา นนทามิตร , exชนกนันท์ ก้องสมุทร , inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินโดยสารสกัดหยาบจากเชื้อ Xylaria sp. ที่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย