การบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์และไนโตรเจนสูง (น้ำชะชยะ) ด้วยระบบทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ ตามด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อให้ได้พลังงานทดแทน (ก๊าซมีเทน) และสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์

Publish Year International Journal 1
2020 exSupaporn Phanwilai, exNaluporn Kangwannarakul, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTamao Kasahara, exAkihiko Terada, exJUNKO MUNAKATA-MARR, exLinda A Figueroa, "Nitrogen removal efficiencies and microbial communities in full-scale IFAS and MBBR municipal wastewater treatment plants at high COD:N ratio", Frontiers of Environmental Science and Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 1
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, exPensiri Prachakittikul, "Comparison of Specific Anammox Activity and Nitrous Oxide Production of Enriched Anammox Cultures in Suspended-and Attached-Growth Systems", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 47-54
Publish Year International Conference 4
2023 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTanapon Jaturongkachock, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Nitrogen Removal Efficacies of Landfill Leachates Treatment by using Partial Nitritation and Anammox Processes both laboratory and Full Scales", The 18th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2023, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2021 exTanapon Jaturongkachock, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Start-up of Partial Nitritation (PN) and Anammox Processes for Mature Landfill Leachate Treatment", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTanapon Jaturongkachock, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Landfill Leachate Characteristics and Possibility Treatment Systems by Anaerobic and following by Partial Nitritation and Anammox Processes (Case study in Thailand)", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exNaluporn Kangwannarakul, exTamao Kasahara, exAkihiko Terada, exJUNKO MUNAKATA-MARR, exLINDA A. FIGUEROA, "Comparison COD, BOD, and Nitrogen removals and Microbial Communities Abundance of Hybrid Biofilm Full-Scale on Municipal Wastewater Treatment Systems", The IWA Biofims 2020, 7 - 9 ธันวาคม 2020, South Bend อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2022 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exธนพนธ์ จาตุรงคโชค, exปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exเฉลิมราช วันทวิน, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, exวิจารณ์ อินทรกำแหง, "การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำชะขยะด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 21 (การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม), 12 - 13 พฤษภาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย