การบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์และไนโตรเจนสูง (น้ำชะชยะ) ด้วยระบบทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ ตามด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อให้ได้พลังงานทดแทน (ก๊าซมีเทน) และสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์

Publish Year International Journal 1
2020 exSupaporn Phanwilai, exNaluporn Kangwannarakul, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTamao Kasahara, exAkihiko Terada, exJunko Munakata-Marr, exLinda A Figueroa, "Nitrogen removal efficiencies and microbial communities in full-scale IFAS and MBBR municipal wastewater treatment plants at high COD:N ratio", Frontiers of Environmental Science and Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 1
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, exPensiri Prachakittikul, "Comparison of Specific Anammox Activity and Nitrous Oxide Production of Enriched Anammox Cultures in Suspended-and Attached-Growth Systems", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 47-54
Publish Year International Conference 1
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exNaluporn Kangwannarakul, exTamao Kasahara, exAkihiko Terada, exJunko Munakata-Marr, exLinda A. Figueroa, "Comparison COD, BOD, and Nitrogen removals and Microbial Communities Abundance of Hybrid Biofilm Full-Scale on Municipal Wastewater Treatment Systems", The IWA Biofims 2020, 7 - 9 ธันวาคม 2020, South Bend อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา