การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)