เซนเซอร์ขนาดเล็กแบบตรวจจับได้หลายโมเลกุลแก๊สด้วยการดูดซึมสเปกตรัมแสงเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)