ไบโอซิลิกาจากใบอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 3
2023 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวนุสบา ครบุรี, "Characteristic, distribution and density of stomata, silica cell and cork cell in 5 cultivars of sugarcane (Saccharum officinarum L.)", The 2nd International Conference on Cane and Sugar 2023, 5 - 7 กรกฎาคม 2023, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, "Determination of Bio Silica in Leaf Sheath of Thai Sugarcane", The 2nd International Conference on Cane and Sugar 2023 , 5 - 7 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย