การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตามกรอกแนวคิดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยานินและเซลล์ที่เหลือทิ้ง

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.วนิดา ปานอุทัย

  • inดร.วนิดา ปานอุทัย

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)