การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตามกรอกแนวคิดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยานินและเซลล์ที่เหลือทิ้ง