กลวิธีทางภาษาและการเล่าเรื่องในวาทกรรมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม

Publish Year National Conference 1
2020 exนพาวรรณ์ ใจสุข, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวพรรณ", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563 รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ The Annual National Conference of Liberal Arts (ANCLA2020-, 23 กรกฎาคม 2020

แสดงความคิดเห็น

(0)