การคัดเลือก การทดสอบ และการกระจายอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง ภายใต้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนอย่างถาวร

Publish Year National Journal 2
2020 exรุ่งทิพย์ บุญสุวรรณ, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนเมื่อเก็บเกี่ยวเร็วในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 23-36
2020 exสายพิน ดีเยี่ยม, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบศักยภาพของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอ้อยปลูก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 1-13