การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้ง