การพัฒนากระบวนการต้นแบบโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์บำบัดค่าพีเอชของน้ำเสียด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์

Publish Year International Journal 3
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, "Improving energy efficiency prediction under aberrant measurement using deep compensation networks: A case study of petrochemical process", Energy, ปีที่ 263, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 125837-(1-17)
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, "Deep learning approach for energy efficiency prediction with signal monitoring reliability for a vinyl chloride monomer process", Reliability Engineering and System Safety, ปีที่ 231, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 109008
2022 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exPatcharapol Chinchalongporn, exSanti Bardeeniz, exRatthanita Makkayatorn, exWitchaya Wongpunnawat, "Reinforcement learning control with deep deterministic policy gradient algorithm for multivariable pH process", Processes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2514
Publish Year International Conference 1
2021 exSanti Bardeeniz, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Combined Framework of Energy Efficiency Prediction and Measurement Reliability Monitoring for A Vinyl Chloride Monomer Process Based on Deep Learning Approach", The 27th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers & The 12th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology, 1 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exWongsakorn Hounkim, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "A Direct Inverse Neural Network (DINN)-based Control for an application of pH Treatment by Carbon Dioxide", The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2021), 6 - 7 พฤษภาคม 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย