การพัฒนากระบวนการต้นแบบโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์บำบัดค่าพีเอชของน้ำเสียด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, "Improving energy efficiency prediction under aberrant measurement using deep compensation networks: A case study of petrochemical process", Energy, ปีที่ 263, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 125837-(1-17)
Publish Year International Conference 1
2021 exSanti Bardeeniz, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Combined Framework of Energy Efficiency Prediction and Measurement Reliability Monitoring for A Vinyl Chloride Monomer Process Based on Deep Learning Approach", The 27th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers & The 12th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology, 1 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exWongsakorn Hounkim, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "A Direct Inverse Neural Network (DINN)-based Control for an application of pH Treatment by Carbon Dioxide", The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2021), 6 - 7 พฤษภาคม 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย