การประเมินระดับอันตรายและการลดผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงราย