การพัฒนาเครื่องบดผสมปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพโดยการทำงานแบบต่อเนื่องสำหรับชุมชน