ความได้เปรียบเชิงแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : กรณีศึกษาการได้รับการประกาศและรับรองว่าเป็นนครแห่งครามธรรมชาติโลก

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์อุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจากการประกาศรับรองว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 139-152
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. อุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจากการประกาศรับรองว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (TSIC 2022), 24 พฤษภาคม 2022, นครพนม ประเทศไทย