ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของชนิดปุ๋ยสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน และอ้อยในสภาพแปลง