ศักยภาพเชื้อรา Trichoderma sp. เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของข้าวและความสามารถในการละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียมเพื่อประโยชน์ต่อพืช

Publish Year National Conference 1
2022 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไลวรรณ สารพงษ์, "การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita โดยสปอร์สารแขวนลอยของเชื้อรา Trichoderma spp.", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม”, 24 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประเทศไทย