ศักยภาพเชื้อรา Trichoderma sp. เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของข้าวและความสามารถในการละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียมเพื่อประโยชน์ต่อพืช

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solubilization by nematode-controlling Trichoderma of nutrients to promote rice growth, yield and phosphorus content", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 667-676
Publish Year National Conference 1
2022 exวิไลวรรณ สารพงษ์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita โดยสปอร์สารแขวนลอยของเชื้อรา Trichoderma spp.", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม”, 24 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประเทศไทย