การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความยั่งยืนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exkultida boonyarith, expanarin paornkarn, expanatda pichetwanit, exwitchakorn sittipong, "Sustainable efficiency indicator for urban transportation: Case study of public bus and rapid transit systems in Bangkok", Environmental Progress & Sustainable Energy, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-11
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exwitchakorn sittipong, exVongsakorn Chandatana, exNanthanat Angsubhakorn, "Life Cycle Sustainability Assessment: A Case Study of Public Bus in Bangkok, Thailand", The 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry conference (TIChE2020), 1 - 2 มิถุนายน 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย