โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3 เดือน)