การเคลื่อนไหวร่วมระหว่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและฮ่องกงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Linked Exchange Rate System

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลื่อนไหวร่วมระหว่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและฮ่องกงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Linked Exchange Rate System", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-20