อิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกศึกษาต่อของเยาวชนในประเทศไทย กรณีศึกษา: ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำรวจตัวอย่างซ้ำ

Publish Year National Conference 1
2021 inนางสาวสุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์, inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, "อิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกศึกษาต่อของเยาวชนในประเทศไทย", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย