การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ และผลกระทบจากปัจจัยสภาพแวดล้อม