แนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินภัยพิบัติจากน้ำท่วมและการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นในเขตแดนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกกรณีศึกษา: เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParinya Chamnan, exJirawat Panpeng, exIndrajit Pal, "Government and public health measures in response to COVID-19 pandemic and impacts on fisheries and aquaculture in Thailand", Pandemic risk, response, and resilience: Covid-19 Responses in Cities around the world, 2 - 5 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย