การใช้ข้อมูลรายละเอียดขององค์ประกอบสารเคมีที่ตรวจสอบจากทุเรียน เพื่อจัดกลุ่มต้นตอพันธุ์ทุเรียนที่ต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อรา Phytophthora Palmivora

Publish Year National Conference 2
2021 exอฐัภิญรักษ์ อนุศาสตร, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อสาร Iprodione ของเชื้อรา Trichoderma spp. ท่ีแยกจากพื้นที่ชุมพร และผลต่อการสร้างเอนไซม์ และการยับยั้งเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exสัณฐิติ บินคาเดอร์, exวีระวัฒน์ จิระวงศ์, exวีระพันธุ์ จิตตวงศ์ชวลิต , "โอกาสการพบสารพิษตกค้างในเปลือกและเนื้อของทุเรียนในจังหวัดชุมพร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย