ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ยับยั้งภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

Publish Year National Conference 2
2021 exนุชวรา กัลยาวินัย, exฐิติวรดา? โตแก้ว, exปุณยนุช ต่วนวิวรรธน์, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นการสะสมสารเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (20-hydroxyecdysone) ในส่วนเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่ง", 11th SCiUS Forum, 18 - 20 มิถุนายน 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2021 exชุดาภรณ์ ทิพยเทอดธนา, exณัฐธิดา เพ็ชรเม็ดใหญ่, exมูณี ชานิเวสสะพงศ์, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ, "การอบแห้งลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับเบดสั่นและการผลิตแคปซูลเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564, 25 - 26 มีนาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย