การประมาณมูลค่าความเสี่ยงของดัชนี SET50 และดัชนีหมวดธุรกิจ: การเปรียบเทียบระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Estimating Value at Risk for Stock Exchange of Thailand Using GARCH Family Models", International Journal of Innovation in Management, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, หน้า 1-6
2021 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Value at risk estimation of the SET50 index: Comparison between stock exchange of Thailand and Thailand futures exchange", Journal of International Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 227-240
Publish Year International Conference 2
2023 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Estimating Value at Risk for Stock Exchange of Thailand Using GARCH Family Models", International Conference on Innovation and Management (IAM2023W), 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2023, Sapporo ญี่ปุ่น
2020 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Value at Risk Estimation of Sector Index Futures: Evidence from Thailand Futures Exchange", 32nd EBES CONFERENCE, 7 สิงหาคม 2020, สาธารณรัฐตุรกี