การพัฒนาสมบัติของถาดโฟมย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผสมเส้นใยชานอ้อย