การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน