การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณและคุณภาพไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ