การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ