โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลในการทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่อยู่ในแปลงทดลอง พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย