ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติต่อการลดประชากรของแมลงศัตรูกินใบสักในสวนป่า

Publish Year International Conference 1
2022 exสุภาพร ศรีเสมอ, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Insect Defoliators and Their Natural Enemies ofTeak in Northern Thailand", The 3rd International Symposium on Natural Science:Natural Resource Sustainability and People’s Responsibility for Society, 1 - 2 ธันวาคม 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exจุฑารัตน์ ศรีเพ็ชร, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเร็วรถยนต์ต่อแมลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย