ฟิล์มบางสามมิติไทเทเนียมไดออกไซด์ : ตัวตรวจวัดมลพิษทางอากาศต้นแบบ