การสังเคราะห์แอโรเจลนาโนคริสตรัลไรด์เซลลูโลสจากเศษใบและยอดอ้อยเพื่อใช้เป็นแผ่นปิดแผล