การสังเคราะห์โครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นแบบสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

Publish Year International Journal 1
2020 exThamonwan Sucharitpong, exNga Tien Lam, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Production of Nylon-6/Cellulose Nanocrystal Composite Films Using Solvent Dissolution", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 328-339