การออกแบบและการทดสอบระบบการเพาะปลูกแบบคุมการสัญจรสำหรับอ้อย