การประเมินผลผลิตอ้อยตอในอ้อยสายพันธุ์ดีเด่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ