การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2020 exธนิภา อ่อนอรุณ, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติสำหรับการย่อส่วนปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีจากผลลัพธ์ของแบบจำลองภูมิอากาศโลก-CanESM2", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย