การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2022 exธวัชชัย เปาทุ้ย, exวราวุธ วุฒิวณิชย์, inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินขนาดพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-9