การวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาบทแปลของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย