การจัดการความรู้และระบบประเมินความก้าวหน้างานด้านต่างประเทศ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2565-2567)

  • Orana Chandrasiri

  • exOrana Chandrasiri,inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์