โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

Publish Year International Journal 1
2023 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuan MOREIRA, exBenu ADHIKARI, exAchyut ADHIKARI, exJack N. Losso, "Stabilization of ginger essential oil Pickering emulsions by pineapple cellulose nanocrystals", Current Research in Food Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 100575