จ้างเหมาร่วมพัฒนางานทุ่นผลิตไฟฟ้าแบบ Oscillating Water Column ขนาด 100 วัตต์ (Proof of Concept)