โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ขั้นสูงของกาลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสาหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Reinventing University Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 International Seminar or Conference