การศึกษาความรู้สึกด้านลบของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการสร้างความน่ารำคาญใจของแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์